Likabehandlingsplan på Montessoriförskolan Pinocchio 2019/2020

 

Likabehandlingsplan

Planen syftar till att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och att förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Trakasserier är kränkningar som har samband med någon av ovanstående fem diskrimineringsgrunder. Handlingar och beteenden som inte har direkt samband med diskrimineringsgrunderna men som ändå uppfattas som kränkande omfattas av förbudet annan kränkande behandling.

Alla barn är välkomna på vår förskola. Vi accepterar olikheter och ser det som en tillgång och förutsättning för utveckling. Grunden för ett gott klimat bland barnen är ett gott klimat bland de vuxna. Konflikter är en naturlig del av mänskligt samspel som om de löses får oss att växa som individer. Det är de vuxnas ansvar att stötta och ge barnen redskap för att kunna lösa konflikter.

”Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra ska stödjas.”(Lpfö98, sid 4)

På vår förskola tolererar vi inga former av kränkande behandling! Det barn eller den vuxna som upplever att den blivit kränkt tar vi alltid på allvar. Utgångspunkt är den kränktas upplevelser. Personalen på vår förskola ska prata med varandra, inte om varandra. Varje arbetstagare ska vara medveten om sin egen möjlighet och skyldighet att medverka till ett gott klimat på arbetsplatsen.

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga förebilder.

Definition av kränkning

Utgångspunkten är att en enskild persons upplevelse av kränkning alltid måste tas på allvar. På förskolan är det extra viktigt att de vuxna är observanta på barnens upplevelser och reaktioner och stötta dem i vilket bemötande som är acceptabelt och inte acceptabelt, samt stötta dem i att sätta ord på sina upplevelser. Exempel på kränkningar kan vara fysiskt våld, verbala påhopp, ironi, ryktesspridning, miner, utfrysning, att bli hindrad från att känna samhörighet, att inte bli sedd. Att bli felaktigt dömd, att någon hävdar sig själv på annans bekostnad. Kränkningar kan vara både medvetna och omedvetna.

Förebyggande arbete

Förebyggande arbete är den viktigaste delen mot all kränkande behandling, detta gör vi genom att:

 • Förskolan ska uppmuntra och stärka barns medkänsla och inlevelse i andra människors situation
 • Verksamheten ska präglas av omsorg om individen och syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt.
 • Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra ska stödjas.

I en god och trygg miljö präglad av öppenhet, omsorg och engagemang minimeras den frustration som kan ligga till grund för mobbing och kränkningar.

På vår förskola arbetar vi med:

 • Att vuxna är goda förebilder
 • Närvarande vuxna som ser barnen och stöttar dem
 • Att uppmuntra barnens delaktighet och göra dem uppmärksamma på deras rättigheter och skyldigheter
 • Att utveckla en känsla av samhörighet hos barnen
 • Att uppmärksamma positivt beteende
 • Att ta vara på situationer som uppstår
 • Goda relationer och öppen kommunikation med föräldrarna
 • Att uppmuntra och styra olika gruppkonstellationer
 • Medveten personalrekrytering
 • Tydliga och enkla regler
 • Att ge barn tid
 • Att organisera så att barn kan hjälpa och lära sig av varandra
 • Samtal i grupp och enskilt
 • Intervjuer
 • Empatiträning som exempelvis massage
 • Att skapa ett gott klimat bland de vuxna
 • Förskolechefen har ansvar för att värdegrundsfrågorna lyfts i arbetslaget

Hur upptäcker vi om kränkning skett?

På förskolan är det extra viktigt att de vuxna är observanta på barnens upplevelser och reaktioner och stötta dem i vilket bemötande som är acceptabelt och vilket som inte är acceptabelt, samt stötta de i att sätt ord på sina upplevelser.

Våra främsta redskap är:

 • Närhet och uppmärksamhet i vardagen
 • Att lyssna till barnens berättelser
 • Nära och god föräldrakontakt
 • Observationer
 • Intervjuer
 • Personalmöten
 • Utvecklingssamtal

Hur åtgärdar vi kränkande behandling?

När vi uppmärksammat att kränkning skett ska detta åtgärdas omedelbart. Det är viktigt att alla förstår att alla barn är allas ansvar oavsett om man arbetar nära berört barn eller inte. I alla samtal använder vi ett positivt förhållningssätt där vi inte skuldbelägger de inblandade.

 • Samtal med den som vi misstänker känner sig kränkt
 • Samtal med den som utfört handlingen. Samtalet ska leda till att den som kränker får en förståelse för hur den kränkte upplever situationen samt förstår allvaret och upphör med kränkningen
 • Föräldrarna till de inblandade informeras och görs delaktiga

Vid upprepad kränkning som vi inte kommer till rätta med genom dessa insatser går vi vidare genom att:

 • Arbetsskadeblankett fylls i
 • Berörd personal gör en analys av vad som hänt och vilka åtgärder som är lämpliga
 • Om inte heller detta är en framkomlig väg bör man söka externt stöd från Elevhälsan och sociala myndigheter
 • Dokumentation förs under ärendets gång

Mall för dokumentation bifogas planen.

Hur följer vi upp åtgärder?

Vidtagna åtgärder ska dokumenteras och följas upp. Arbetslaget gör kontinuerligt en uppföljning och utvärdering. Vid behov deltar Elevhälsan. Avstämning sker med berörda föräldrar. Lämpliga frågeställningar är:

 • Vad är målet?
 • Vilka åtgärder har satts in?
 • Vad har genomförts hittills?
 • Vilka effekter har det fått?
 • Hur ska vi gå vidare?
 • Varför blev det som det blev?
 • Vilka lärdomar har vi gjort?

 

Konflikt mellan vuxen och barn

Barns utsatthet gentemot vuxna är stor och vi har som vuxna ett enormt ansvar för att barnen ska växa upp med god självkänsla, en känsla som ger dem möjlighet att vara empatiska och goda samhällsmedborgare. När det gäller vuxnas kränkning mot barn är det viktigt att vi har ett klimat där de vuxna kan göra varandra uppmärksamma på när detta sker eller när det föreligger risk att detta sker.

 • Tid ska skapas för kontinuerliga och levande samtal där vi medvetande gör varandra om vilket förhållningssätt vi har. Avdelningarna bör hitta ett sätt att förmedla till varandra om en vuxen överskrider gränsen för respektfullt bemötande. Om medveten kränkning mot barn sker är det kollegornas skyldighet att informera förskolechef om detta. Förskolechef ska då handla enligt följande plan:
 • Neutral person med lämplig utbildning/erfarenhet kopplas in för att göra en opartisk bedömning
 • Resultatet av samtal med berörda redovisas för den berörda gruppen, förskolechef och föräldrar
 • Eventuella ytterligare åtgärder vidtas av förskolechef
 • Uppföljning av ärendet görs
 • Dokumentation förs under hela ärendet

 

Kränkning/mobbning bland vuxna

Att förebygga mobbning bland vuxna handlar framför allt om att skapa ett positivt arbetsklimat. Det är förskolechefens ansvar att förebygga kränkande behandling och vidta lämpliga åtgärder. Det är allas ansvar att vara goda kollegor. Problem ska behandlas snabbt, relevant och med respekt. Problemlösningar ska sökas genom samtal och åtgärder som syftar till att förbättra för de berörda. Om det framförs kritik mot en arbetstagare ska denne få ta del av denna och ges möjlighet att sakligt bemöta den. Den som anser sig vara utsatt för kränkning/mobbning har ansvar för att ta kontakt med närmaste chef. Den som ser att någon blir kränkt har ett ansvar att reagera på detta.

 • Förskolechefen sätter in nödvändiga insatser och använder sig av handledning och stöd om behov finns
 • Om detta ej leder till önskat resultat kopplas annan hjälp in

Vilken kompetensutveckling behöver vi?

För att det förebyggande arbetet ska fungera bra är det nödvändigt med kompetensutveckling i ämnet. Personal behöver återkommande tid för diskussioner och erfarenhetsutbyte om olika metoder och arbetssätt för att förhindra kränkande behandling/mobbning.

Hur utvärderar, reviderar och kvalitetssäkrar vi?

Denna likabehandlingsplan ska vara ett levande verktyg i det dagliga arbetet. Den ska revideras vid behov och utvärderas inför varje nytt verksamhetsår. Förskolechef ansvarar för att planen följs. Handlingsplanen ingår i det demokratiska uppdraget, liksom kvalitetsuppföljningen enligt arbetsmiljölagen. Det demokratiska uppdraget ska utgöra grunden all verksamhet i förskola och skola. Uppdraget att motverka kränkande behandling är en del av det demokratiska uppdraget. Uppdraget omfattar alla i förskolan.

Hur skapar vi delaktighet?

Det är personal och förskolechef som är ansvariga för att likabehandlingsplanen följs men det är viktigt att även barn och föräldrar är bekanta med och involverade i den. Tillsammans skapar vi en miljö som är präglad av omsorg och engagemang. Implementeringen sker vid personalmöten. Föräldrarna görs delaktiga via föräldramöten.

Kommentar

Planen har reviderats inför läsåret 2019/2020. Utvärdering har gjorts internt.

 

 

Mall för dokumentation vid kränkande behandling

Montessoriförskolan Pinocchio, Orrögatan 17, 642 32 Flen

Datum:

Plats:

Inblandade:

 

Beskriv händelsen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärd:

 

 

 

Kontakt med föräldrar:

Uppföljningssamtal:

Underskrift av ansvarig personal:________________________________________________