Klagomålsblankett

 

 

Rutin för hantering av klagomål vid Montessoriförskolan Pinocchio

Förskolans förhållningssätt:

Genom klagomål uppmärksammas fel och brister i verksamheten. På detta sätt får vi möjlighet att åtgärda de påtalade bristerna. Klagomål är ett enkelt sätt att ge synpunkter på det som inte fungerar i förskolan. Beröm eller förslag på förbättringar hanteras på samma sätt som klagomål.

Hantering av klagomål och synpunkter:

Förskolechefen är ansvarig för hantering av klagomål och synpunkter. Klagomål och synpunkter ska i första hand hanteras på den avdelning eller i den verksamhet där de hör hemma. Den som önskar ge synpunkter eller klagomål på verksamheten kan överlämna denna blankett, ifylld, till berörd person eller till annan medarbetare på förskolan. Till den som ger synpunkter eller klagomål ska en bekräftelse, i normalfallet inom 24 timmar, ges på att ärendet är mottaget och att en tidpunkt bestäms för återkoppling, i normalfallet inom 2 veckor.

Information till berörda:

  • Klagomål och synpunkter kan lämnas muntligt, skriftligt samt anonymt.
  • Klagomål och synpunkter ska i första hand lösas av berörd personal
  • Om man som klagande inte är nöjd med personalens hantering av ärendet kan man vända sig till förskolechefen med sitt ärende
  • Är man fortfarande inte nöjd med förskolechefens hantering av ärendet kan man vända sig till styrelsenÄr man inte nöjd med styrelsens hantering av ärendet kan man vända sig till Flens kommun som är tillsynsmyndighet

 

 

 

Jag önskar ge följande klagomål/synpunkt på förskolans verksamhet:

Datum

Vad gäller ärendet?

 

Beskrivning av ärendet, klagomål/förslag på förbättringar

 

 

 

 

 

Förslag på vem som kan agera i ärendet

 

Ärendet inlämnat av:

E-post:                                                                                        Telefon

Mottaget/behandlat, datum

 

Återkoppling har skett, datum

 

Beslut om åtgärd:

 

Ansvarig för åtgärd:                                                               Planerat datum för åtgärd:

Åtgärdat datum: